Klachtenregeling

Bravo PMT kent natuurlijk een klachtenregeling. Deze regeling kent een drietal stappen:

  1. Allereerst kunt u met uw klacht terecht bij uw eigen zorgverlener. De meeste klachten kunnen op deze wijze worden opgelost.
  2. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om één van de andere Bravo PMT zorgverleners in te schakelen, teneinde uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. U kunt erop rekenen dat deze zorgverlener zoveel mogelijk een neutrale positie inneemt.
  3. Als de bovenstaande mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht deponeren bij een van de beroepsverenigingen, waarbij uw zorgverlener is aangesloten. U vindt de betreffende beroepsvereniging op onze website.

Bravo PMT is aangesloten aan Klachtenportaal Zorg:

Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg voorziet in een zorgvuldige klachtenbehandeling door het creëren van de mogelijkheid tot herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en aanbieder en waar nodig op basis van hoor en wederhoor het laten onderzoeken en beoordelen van klachten. Tevens levert Klachtenportaal Zorg een bijdrage aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg door het systematisch verzamelen van klachten en het signaleren van mogelijke tekortkomingen in zorg. Het uitgangspunt van Klachtenportaal Zorg is een vlotte afhandeling van de klacht volgens een vaste procedure, zoals vastgelegd in deze klachtenregeling. De klachtenbehandeling, zoals neergelegd in deze klachtenregeling, is voor de klager kosteloos.

Voor meer informatie zie: www.klachtenportaalzorg.nl