Algemene voorwaarden CBZ

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Zorgaanbieder: De Coöperatie Boer en Zorg b.a. (CBZ) en gebruiker van deze algemene voorwaarden. CBZ is een zorgaanbieder met contracten met het Zorgkantoor en de Gemeenten en regio’s. Zorgaanbieder besteedt de Zorgverlening uit aan de bij haar aangesloten zorgondernemers.

1.2. Zorgvrager: de natuurlijke persoon en wederpartij van Zorgaanbieder in de Overeenkomst en die uit hoofde daarvan Zorgverlening op een aangesloten zorgondernemer ontvangt of zal ontvangen.

1.3. Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame Zorgvrager vertegenwoordigt, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige Zorgvrager en een curator of mentor in het geval van een meerderjarige Zorgvrager.

1.4. Belangenbehartiger: de door Zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de Zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval de Zorgvrager meerderjarig is, maar niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen.

1.5. Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur Zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven zorgaanspraken. In geval de zorgaanspraak “verblijf” is aangewezen, wordt de omvang van de geïndiceerde zorgaanspraken uitgedrukt in een bepaald zorgzwaartepakket.

1.6. Beschikking: het besluit van een door de Gemeente aangewezen indicatieorgaan (bv Wmo Loket, Centrum voor Jeugd & Gezin) waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur Zorgvrager in aanmerking komt voor zorg in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of Jw (Jeugdwet).

1.7. Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een Zorgvrager. Dit gebeurt door de zorgverlener.

1.8. Zorgarrangement/plan van aanpak: de overeengekomen Zorg, afgeleid van het Indicatiebesluit/ de Beschikking van de Zorgvrager.

1.9. Zorgplan: het document waarin de afspraken over het Zorgarrangement/ plan van aanpak schriftelijk uitgewerkt worden. Het Zorgplan vormt een geheel met de Overeenkomst (art 3).

1.10. Zorg in natura (ZIN): De door de Zorgaanbieder verleende Zorg aan Zorgvrager, die (behoudens een eigen bijdrage) rechtstreeks door het zorgkantoor, dan wel de Gemeente aan de Zorgaanbieder wordt betaald.

1.11. Overeenkomst: de individuele overeenkomst van zorgverlening die tussen Zorgaanbieder en Zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee de Zorgaanbieder zich jegens de Zorgvrager verbindt om tegen betaling Zorg te verlenen of om ZIN aan te bieden.

1.12. WGBO: de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek).

1.13. Zorgkantoor: De instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wlz.

1.14. de Gemeente: De woonplaats van de cliënt die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

Algemeen Deel

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Zorgvrager en Zorgaanbieder uit hoofde van de Zorgverlening, waaronder, maar niet beperkt tot, de Overeenkomst.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zorgvrager voor de uitvoering waarvoor derden, zoals aangesloten zorgondernemers, dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Zorgaanbieder en Zorgvrager uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door Zorgaanbieder dan wel de Zorgondernemer en de Zorgvrager, dan wel diens Wettelijk vertegenwoordiger of Belangenbehartiger. De geleverde zorg valt onder het contract van de Coöperatie Boer en Zorg. De Zorgondernemer is lid van de Coöperatie Boer en Zorg en levert namens de Coöperatie Boer en Zorg de zorg. Het recht op Zorgverlening, conform het Indicatiebesluit, dan wel de Beschikking vangt aan na ondertekening van de overeenkomst. Het Zorgplan zoals verwoord in artikel 9 is onderdeel van de overeenkomst.

3.2. In het geval de Zorgverlening op een eerdere datum is aangevangen dan de ondertekening van de Overeenkomst, komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop Zorgvrager daadwerkelijk Zorg ontvangt en er een geldige beschikking of indicatie is. In de Overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.

Artikel 4 Kwaliteit Zorg

4.1. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer biedt de Zorgvrager Zorgverlening overeenkomstig de eisen van verantwoorde zorg en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

4.2. Zorgaanbieder en de bij haar aangesloten zorgondernemers, voldoen aan de geschiktheidseisen zoals die zijn neergelegd in de contracten met de zorgkantoren en/of de (deel)overeenkomsten en/of contracten met de Gemeente of regio’s.

4.3. De bij Zorgaanbieder aangesloten zorgondernemer, die is genoemd in artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden, is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de Zorg die wordt verleend. Zorgaanbieder stelt aan de bij haar aangesloten zorgondernemers als voorwaarde dat – indien van toepassing - uitvoering wordt gegeven aan wat de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waaronder Wlz, zorgverzekeringswet en Jeugdwet, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet BIG, alsmede dat wat andere relevante wet- en regelgeving voorschrijven.

Artikel 5 Beëindiging en opzegging

5.1. De Overeenkomst eindigt door:

a. het verstrijken van de looptijd;

b. het verlopen van het afgegeven Indicatiebesluit, dan wel Beschikking;

c. het overlijden van de Zorgvrager;

d. een door de Zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de Zorgvrager uit een bij de Zorgaanbieder aangesloten zorgondernemer;

e. opzegging;

f. ontbinding;

g. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de Zorgvrager elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt;

h. in het geval van surseance of faillissement van Zorgvrager of Zorgaanbieder.

5.2. Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer kan de overeenkomst tussentijds opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de Zorgverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:

a. de Zorgvrager zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet naleeft;

b. de Zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst;

c. de Zorgvrager, diens Wettelijk vertegenwoordiger, Belangenbehartiger of anderen bij de Zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van Zorgaanbieder, die voortzetting van de Zorgverlening niet meer mogelijk maken;

d. de omvang of zwaarte van de Zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de Overeenkomst gaat vallen en de Zorgaanbieder en de Zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de Overeenkomst;

e. op het moment dat de Zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de Zorgaanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het Zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar en/of Gemeente voor de uitvoering van de Zorgverlening en de Zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt en er geen zorgplicht bestaat;

f. de Zorgvrager als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in de instelling van de Zorgaanbieder en de Zorgvrager en de Zorgaanbieder geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de Zorgverlening.

5.3. Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor Zorgvrager.

5.4. In de gevallen genoemd in 5.2. kan opzegging door de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer tussentijds tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de Zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 5.1 sub h en 5.2 sub e genoemde gevallen.

5.5. Zorgvrager kan de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand.

5.6. Indien de Zorgaanbieder deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de Zorgvrager de Overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.

5.7. Alvorens de Zorgaanbieder de overeenkomst opzegt om de redenen genoemd in 5.2 sub d, e of f zullen de Zorgaanbieder en de Zorgvrager met elkaar in overleg treden over de mogelijkheid tot aanpassing van de Overeenkomst.

Artikel 6 Indicatie/Beschikking

6.1. De Zorgvrager die ZIN ontvangt dient over een geldig Indicatiebesluit, dan wel Beschikking, te beschikken.

6.2. Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de Zorgaanbieder zijns inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het Indicatiebesluit, dan wel Beschikking, vraagt de Zorgvrager zijn Wettelijke vertegenwoordiger of Belangenbehartiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de Zorgaanbieder binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuw indicatiebesluit, dan wel Beschikking aan bij daartoe relevante indicatieorgaan.

Artikel 7 Ruimtelijke privacy

7.1. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer draagt ervoor zorg dat de Zorg(verlening) wordt uitgevoerd buiten de waarneming van anderen dan de Zorgvrager, tenzij de Zorgvrager ermee heeft ingestemd dat de Zorg(verlening) kan worden waargenomen door anderen of uitstel niet verantwoord is of het uitvoeren van de verrichtingen buiten de waarneming van anderen redelijkerwijs niet mogelijk is.

7.2. Onder anderen dan de Zorgvrager zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.

7.3. Onder anderen dan de Zorgvrager zijn evenmin begrepen de personen genoemd in artikel 19.1 van wie toestemming is vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst bij een minderjarige of wilsonbekwame Zorgvrager, tenzij door hun aanwezigheid niet de zorg kan worden verleend zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 8 Informatie

8.1. Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer geeft aan Zorgvrager algemene informatie over de Zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorgverlening, waarover de Zorgvrager redelijkerwijze dient te beschikken. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer geeft deze informatie schriftelijk als de Zorgvrager daarom vraagt.

8.2. De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van de Zorgvrager. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de Zorgverlening die Zorgvrager krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.

8.3. Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de Zorgvrager. Indien het belang van de Zorgvrager dit vereist geeft de Zorgaanbieder de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de Zorgvrager, diens belangenbehartiger dan wel een ander bij de Zorgvrager betrokkene. Voordat Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere ter zake deskundige hulpverlener.

8.4. Als de Zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer dit na consultatie van een andere ter zake deskundige, behalve indien het belang dat de Zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.

8.5. Bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekt de Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer daarnaast informatie over medezeggenschap en cliëntenraad, de Meldcode, de klachtenregeling, huisregels, en overige relevante informatie.

Artikel 9 Zorgplan en toestemming

9.1. De afspraken over de uitwerking van het Zorgarrangement/plan van aanpak van gemeente of zorgkantoor worden uitgewerkt en neergelegd in een zorgplan.. Dit plan is een onderdeel van de overeenkomst genoemd in artikel 3.

9.2. Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het zorgplan, is - behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is - uitdrukkelijke toestemming van Zorgvrager nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de Zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de Zorgvrager zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.

9.3. Het Zorgplan wordt verplicht tenminste één keer per jaar geëvalueerd. De zorgvrager heeft recht op 2 evaluaties per jaar. In het zorgplan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.

9.4. Indien Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer het voor de goede uitvoering van de Overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de Zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de Overeenkomst of het zorgplan is aangegeven, overlegt de Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer hier voorafgaand over met de Zorgvrager.

Artikel 10 Verplichtingen van de Zorgvrager

10.1. Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

10.2. Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de Zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de Zorgverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

10.3. Zorgvrager is verplicht de Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Zorgverlening van belang kunnen zijn.

10.4. Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

Artikel 11 Dossiervorming, geheimhouding en privacy

11.1. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer richt een dossier in met betrekking tot de Zorgverlening voor Zorgvrager. Hij houdt in het dossier aantekening van de relevante gegevens over de gezondheid van de Zorgvrager en de gegevens die direct verband houden met de Zorgverlening.

11.2. Het Zorgplan maakt deel uit van het dossier.

11.3. Het dossier is eigendom van de Zorgaanbieder.

11.4. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer draagt zorg dat aan anderen dan de Zorgvrager geen inlichtingen over de Zorgvrager dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de Zorgvrager. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

11.5. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de Zorgvrager inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

11.6. Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame Zorgvrager kan zonder toestemming van de Zorgvrager inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.

11.7. Door de ondertekening van de Overeenkomst geeft de Zorgvrager toestemming voor het gebruik van gegevens door de Zorgaanbieder met betrekking tot de Zorgvrager ten behoeve van zorg ondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.

11.8. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer bewaart het dossier gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst is beëindigd. Voor OTS jeugdigen geldt een bewaartermijn van 30 jaar na het bereiken van meerderjarigheid (18 jaar.) Gegevens met betrekking tot de Zorgvrager die niet tot het dossier behoren, bewaart de Zorgaanbieder zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt de Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de Zorgvrager heeft ontvangen, geeft hij deze aan de Zorgvrager terug.

11.9. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de Zorgvrager, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de Zorgvrager als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

11.10. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer verstrekt de Zorgvrager inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding vragen.

11.11. Bij ZIN verleent de Zorgaanbieder dan wel de zorgondernemer medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van de controles door het Zorgkantoor, dan wel de Gemeente, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.

11.12. Persoonsgegevens van de Zorgvrager worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 12 Klachten

12.1. Zorgaanbieder heeft op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de Zorgaanbieder en wordt op verzoek van de Zorgvrager toegestuurd.

12.2. De Zorgvrager kan klachten over de Zorgverlening van de Zorgaanbieder schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in de klachtenregeling van de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1. Zorgvrager is gehouden Zorgaanbieder dan wel de Zorgondernemer in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst binnen een redelijke termijn te herstellen.

13.2. Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer is jegens Zorgvrager uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door een verzekering voor het betreffende geval. Indien om welke redenen dan ook, de aansprakelijk niet gedekt wordt door een verzekering, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Overeenkomst gemoeid is. Bij een Overeenkomst met een looptijd van drie maanden of meer zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot de door Zorgaanbieder te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.

13.3. Zorgaanbieder sluit alle aansprakelijk uit voor schade die voortvloeit uit de tekortkoming van de in artikel 3.1 van de Overeenkomst genoemde zorgondernemer ten aanzien van de door de zorgondernemer verleende Zorg. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid laat de in de WGBO opgenomen norm van de zogenaamde ‘centrale aansprakelijkheid’ onverlet, zij het dat deze aansprakelijkheid uitsluitend betrekking heeft op situaties waarop de WGBO van toepassing is.

13.4. De beperkingen c.q. uitsluiting van aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 13.2 en 13.3 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van Zorgaanbieder.

13.5. Het bepaalde in artikel 13.2 is mede van toepassing op de door Zorgaanbieder ingeschakelde derden c.q. de in artikel 3.1. van de Overeenkomst genoemde zorgondernemer met betrekking tot de verleende Zorg.

13.6. Zorgvrager is aansprakelijk voor schade die Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Zorgvrager in de uitvoering van de Overeenkomst.

13.7. De Zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.

Artikel 14 Betalingen, eigen bijdrage

14.1. Bij Zorgverlening op basis van ZIN declareert de Zorgaanbieder de kosten van de overeengekomen zorg- en dienstverlening bij het Zorgkantoor, dan wel de Gemeente waarmee de Zorgaanbieder op grond van de Wlz, Wmo en/of Jw een overeenkomst heeft gesloten.

14.2. Bij ZIN kan Zorgvrager een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn. Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer informeert de Zorgvrager over de wettelijke eigen bijdrage. Zorgaanbieder is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage door het CAK.

14.3. Indien zorgvrager aanvullende zorgverlening wil ontvangen die niet onder ZIN valt of die buiten het Indicatiebesluit, dan wel de Beschikking valt, komt deze voor rekening van de Zorgvrager. Aanvullende zorgverlening levert de Zorgaanbieder uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de Zorgvrager.

Artikel 15 (Intellectuele) eigendomsrechten

15.1. Met betrekking tot de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter zake de Zorgverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de Zorgaanbieder. De mede met advisering omtrent de Zorgverlening verband houdende stukken die door de Zorgvrager aan de Zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de Zorgvrager.

15.2. De Zorgvrager verbindt zich de door of namens de Zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de Zorgaanbieder, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of sprake is van een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure of een andere juridische procedure, waarin de Zorgvrager en de Zorgaanbieder beide partij zijn.

15.3. Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer publiceert over in het kader van de Overeenkomst, verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van Zorgvrager.

15.4. Indien de Zorgvrager binnen de instelling van de Zorgaanbieder en/of met gebruikmaking van de middelen van de Zorgaanbieder een (kunst)werk tot stand brengt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe aan de Zorgaanbieder, tenzij anders overeengekomen. De Zorgvrager draagt door middel van de ondertekening van de Overeenkomst deze rechten over aan de Zorgaanbieder.

Artikel 16 Nakoming tegenover handelings- of wilsbekwame Zorgvrager

16.1. Als een Zorgvrager ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft de Zorgaanbieder de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn wettelijk vertegenwoordiger voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer komt de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien zowel na tegenover de Zorgvrager als tegenover diens Wettelijk vertegenwoordiger.

16.2. ls een Zorgvrager 16 jaar of ouder dan komt de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer de Verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien uitsluitend na tegenover de Zorgvrager zelf.

16.3. Als een Zorgvrager van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de Overeenkomst, komt de Zorgaanbieder zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van Overeenkomst na tegenover de Zorgvrager.

Artikel 17 Nakoming tegenover handelings- of wilsonbekwame Zorgvrager

17.1. Tegenover de Zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.

17.2. Tegenover de Zorgvrager, die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, maar die wilsonbekwaam is, komt de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.

17.3. Tegenover de Zorgvrager van 18 jaar of ouder, die wilsonbekwaam is, komt de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van de Zorgvrager, tenzij Zorgvrager naar het oordeel van de Zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de Overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt Zorgaanbieder de wil van de Zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.

17.4. Ontbreekt een Wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien na tegenover de Belangenbehartiger. Ontbreekt ook een Belangenbehartiger, dan komt de Zorgaanbieder de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:

a. de echtgenoot van de Zorgvrager;

b. de geregistreerde partner van de Zorgvrager;

c. de levensgezel van de Zorgvrager;

d. een ouder van de Zorgvrager;

e. een kind van de Zorgvrager;

f. een broer of zuster van de Zorgvrager.

17.5. De Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer kiest tegenover welke van de in artikel 17.4 genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt. Bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de Zorgvrager en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol. In de Overeenkomst wordt vastgelegd jegens wie Zorgaanbieder zijn verplichtingen nakomt.

Artikel 18 Vertegenwoordiging

18.1. Indien de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer, op grond van de Overeenkomst, zijn verplichtingen ten opzichte van de Zorgvrager nakomt tegenover een andere persoon dan de Zorgvrager zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de Zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.

18.2. De Zorgaanbieder komt zijn verplichtingen ten opzichte van de Zorgvrager niet na ten opzichte van de in artikel 18.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van de Zorgaanbieder zoals genoemd in artikel 7.

18.3. Als de Zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 18.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de Zorgvrager te voorkomen.

18.4. De Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 18.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de Zorgvrager te voorkomen.

18.5. Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 18.1 worden verondersteld te zijn gegeven.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene en/of bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene en/of bijzondere voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.

19.2. Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden zijn gebaseerd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Zorgaanbieder statutair is gevestigd. 19.3. In afwijking van het gestelde in artikel 19.2 kunnen Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer en Zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkend mediator, dan wel een door beide partijen geaccepteerde onafhankelijke persoon.

Artikel 20 Annulering

20.1. Te leveren Zorg kan, met een minimale annuleringstermijn van 24 uur vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de Zorgvrager worden geannuleerd.

20.2. In geval van niet tijdige annulering kan de Zorgaanbieder dan wel zorgondernemer de volledige kosten rechtstreek in rekening brengen bij de deelnemer, tenzij anders overeengekomen met gemeenten, regio’s dan wel zorgkantoren.

Artikel 21 Slot

21.1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-01-2018.

21.2. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden Zorgverlening’.