Algemene voorwaarden Bravo PMT

Algemene voorwaarden Bravo PMT Achterhoek B.V.


Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Bravo PMT Achterhoek B.V., hierna te noemen Bravo PMT en cliënt, en tussen de door Bravo PMT ingeschakelde derde en cliënt, tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

1. Bravo PMT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode van de FVB uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bravo PMT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bravo PMT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bravo PMT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bravo PMT zijn verstrekt, heeft Bravo PMT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

4. Bravo PMT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bravo PMT kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 3 Betaling (indien van toepassing)

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bravo PMT aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Bravo PMT op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

1. Bravo PMT heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bravo PMT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bravo PMT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Cliënt verklaart hierbij dat hij/zij de onderhavige psychomotorische therapie zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig mogelijk ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Cliënt verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie, tegen Bravo PMT wegens vergoeding van enige kosten, schade en interesses als gevolgen van psychomotorische therapie opgelopen, of wegens het

2 in ongerede of zoek raken van in het instituut achtergelaten kleding of voorwerpen. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van Bravo PMT door cliënt is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

2. Cliënt vrijwaart Bravo PMT voor iedere aansprakelijkheid jegens derden in verband met schade welke die derden hebben geleden tijdens aanwezigheid bij Bravo PMT.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

1. Alle door Bravo PMT aan cliënt verstrekte zaken, zoals speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van Bravo PMT, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.

2. Indien Bravo PMT aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van Bravo PMT hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

3. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Bravo PMT het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 6 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft Bravo PMT recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bravo PMT zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bravo PMT, zal deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bravo PMT extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

1. Bravo PMT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

1. Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Na het sluiten van de overeenkomst Bravo PMT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

3. Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

1. Voorts is Bravo PMT bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bravo PMT op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Bravo PMT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Bravo PMT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bravo PMT of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bravo PMT of cliënt niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Bravo PMT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bravo PMT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Incassokosten

1. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.

2. Indien Bravo PMT hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.

4. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Geschillen, toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen Bravo PMT en de cliënt als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.